Korsholms kyrkliga samfällighet lediganslår tjänsten som förvaltningschef

Vi söker en förvaltningschef till ekonomikontoret i Gamla Vasa vars viktigaste uppgifter är ekonomi-,  personal- och allmän kyrklig förvaltning och som i sitt arbete vill föra fram kristna värderingar i en av de största samfälligheterna i Borgå stift.

Förvaltningschefen är ledare för samfällighetens personal, ca. 20 personer inom ekonomi-, fastighets- och begravningsväsendet.

Församlingarnas och samfällighetens totala antal anställda uppgår till ca. 65 personer.

Som förvaltningschefens förman fungerar gemensamma kyrkorådets ordförande.

Behörighetsvillkoren för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen med inriktning på ekonomi. Arbetserfarenhet från kyrklig förvaltning, och god samarbetsförmåga räknas som merit.

Språkkraven är fullständiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska.

Den sökande skall vara konfirmerad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Tjänsten besätts 1.12.2020 eller enligt överenskommelse.

Den som väljs till tjänsten, bör före tjänsten tillträds förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Vid besättande av tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader.

Tjänstens avlöning är enligt lönesättningsgrupp J30 i Kyrkans tjänste- och arbetskollektivavtal.

En fritt formulerad ansökan med CV sänds elektroniskt till e-postadressen frej-erik.sikstrom@evl.fi senast 23.8.2020 före klockan 24:00.

Förfrågningar besvaras av förvaltningschef Frej-Erik Sikström 040 480 7232 och gemensamma kyrkorådets ordförande Jari Friman 050 595 9275.

Gemensamma kyrkorådet i Korsholms kyrkliga samfällighet

 

Detta är en del av instruktionerna för tjänsten som förvaltningschef

Arbetsuppgifter

 1. bereder och föredrar ärenden för beslut i gemensamma kyrkorådet samt närvarar vid gemensamma kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkorådets sammanträden samt ser till att de gemensamma organens beslut verkställs
 2. gör upp budget och bokslut i enlighet med allmänna direktiv samt utarbeta underlag för skatteuttaget
 3. ansvarar för att församlingsrådens initiativ till samfälligheten behandlas på vederbörligt sätt och deltar vid behov även vid församlingsråds- och övriga sammanträden och där på begäran lämnar upplysningar och avge utlåtanden
 4. bevakar den kyrkliga samfällighetens intressen enligt gällande bestämmelser och anvisningar
 5. fungerar som löneombud för Korsholms kyrkliga samfällighet inklusive församlingarna och övervakar att tjänste- och arbetskollektivavtalen tillämpas för samtliga anställda
 6. besluter om utbetalning av särskilda tillägg och årsbundna lönedelar i enlighet med arbetskollektivavtal åt all personal inom Korsholms kyrkliga samfällighet inklusive församlingarna
 7. fungerar som närmaste förman för fastighetschefen och för ekonomi- och begravningsenhetens personal och i enlighet med gemensamma kyrkorådets föreskrifter, gällande dessa och deras underställda
  1. anställer personal för högst ett år samt göra upp i arbetskollektivavtalet avsedda tjänste- och arbetsavtal och underteckna dem samt vid behov säga upp personal
  2. beviljar oavlönad ledighet för högst två månader, om den kyrkliga samfälligheten har prövningsrätt i ärendet och ledigheten inte förorsakar tilläggskostnader,
  3. godkänner semestrar och tjänstledigheter
  4. anställer vikarie för en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som med stöd av tjänste- eller arbetskollektivavtal beviljats tjänstledighet eller arbetsledighet för högst ett år
  5. planerar personalutbildningen och ansvarar för arbetets optimering och effektivering
  6. besluter om sådana mindre ändringar i utbildningsplanen som görs efter att utbildningsplanen fastställts
  7. beviljar tjänste- och arbetsresor
 8. godkänner inom sitt ansvarsområde och inom ramen för sina befogenheter, fakturor upp till högst fastställt belopp för betalning, förutom sina egna inköp.
 9. utför övriga på förvaltningschefen ankommande uppgifter i enlighet med fastställda reglementen eller i enlighet med gemensamma kyrkorådets beslut