Beslutsfattande

I en kyrklig samfällighet har varje församling sitt eget församlingsråd som leder församlingens verksamhet. Församlingsrådets medlemmar utses i församlingsval. Kyrkoherden är rådets ordförande. Församlingsrådet beslutar om användningen av de medel som församlingen tilldelas i budgeten för den kyrkliga samfälligheten. Församlingsrådet handhar i huvudsak samma frågor som kyrkorådet, såvida uppgifterna inte ålagts samfällighetens gemensamma kyrkoråd.

Samfällighetens högsta beslutande organ är gemensamma kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i t.ex. samfällighetens ekonomi. Också medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige utses genom församlingsval.

Samfällighetens gemensamma kyrkoråd leder samfällighetens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Det verkar också som beredande och verkställande organ för gemensamma kyrkofullmäktige.